دسترسی به فایل پی دی اف و پاور پوینت یا ورد استانداردهای حسابداری و حسابرسی

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 

                           استانداردهای حسابداری

عنوان استاندارد

شماره استاندارد  
مفاهیم نظری گزارشگری مالی - Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document   
مقدمه ای بر استانداردهای حسابداری - Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document   
نحوه ارائه صورتهای مالی ۱ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF DocumentDownload Microsoft Powerpoint Tutorial
صورت جریان وجوه نقد ۲ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF DocumentDownload Microsoft Powerpoint Tutorial
درآمد عملیاتی ۳ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF DocumentDownload Microsoft Powerpoint Tutorial
ذخایر,بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی(تجدید نظر شده 1384) ۴ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF DocumentDownload Microsoft Powerpoint Tutorial
رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه (تجدید نظر شده 1384 ) ۵ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF DocumentDownload Microsoft Powerpoint Tutorial
گزارش عملکرد مالی ۶ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF DocumentDownload Microsoft Powerpoint Tutorial
حسابداری موجودی مواد و کالا ۸ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF DocumentDownload Microsoft Powerpoint Tutorial
حسابداری پیمانهای بلندمدت ۹ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF DocumentDownload Microsoft Powerpoint Tutorial
حسابداری کمکهای بلاعوض دولت ۱۰ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF DocumentDownload Microsoft Powerpoint Tutorial
حسابداری داراییهای ثابت مشهود(تجدید نظر شده 1386) ۱۱ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF DocumentDownload Microsoft Powerpoint Tutorial
افشای اطلاعات اشخاص وابسته (تجدید نظر شده 1386) ۱۲ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF DocumentDownload Microsoft Powerpoint Tutorial
حسابداری مخارج تأمین مالی ۱۳ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF DocumentDownload Microsoft Powerpoint Tutorial
نحوه ارائه داراییهای جاری و بدهیهای جاری ۱۴ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF DocumentDownload Microsoft Powerpoint Tutorial
حسابداری سرمایه گذاریها ۱۵ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF DocumentDownload Microsoft Powerpoint Tutorial
تسعیر ارز ۱۶ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF DocumentDownload Microsoft Powerpoint Tutorial
داراییهای نامشهود ( تجدید نظر شده 1386) ۱۷ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF DocumentDownload Microsoft Powerpoint Tutorial
صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی ( تجدید نظر شده 1384 ) ۱۸ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF DocumentDownload Microsoft Powerpoint Tutorial
ترکیبهای تجاری ( تجدید نظر شده 1384 ) ۱۹ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF DocumentDownload Microsoft Powerpoint Tutorial
حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته ۲۰ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF DocumentDownload Microsoft Powerpoint Tutorial
حسابداری اجاره ها ۲۱ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF DocumentDownload Microsoft Powerpoint Tutorial
گزارشگری مالی میان دوره ای ۲۲ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF DocumentDownload Microsoft Powerpoint Tutorial
حسابداری مشارکتهای خاص ۲۳ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF DocumentDownload Microsoft Powerpoint Tutorial
گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره برداری ۲۴ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF DocumentDownload Microsoft Powerpoint Tutorial
گزارشگری برحسب قسمتهای مختلف ۲۵ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF DocumentDownload Microsoft Powerpoint Tutorial
فعالیتهای کشاورزی ۲۶ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF DocumentDownload Microsoft Powerpoint Tutorial
طرحهای مزایای بازنشستگی ۲۷ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF DocumentDownload Microsoft Powerpoint Tutorial
فعالیتهای بیمه عمومی ۲۸ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF DocumentDownload Microsoft Powerpoint Tutorial
فعالیتهای ساخت املاک ۲۹ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document    
سود هر سهم ۳۰ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document    
داراییهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده ۳۱ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document    


استانداردهای حسابداری

عنوان استاندارد

شماره استاندارد

 

Word

PDF

آموزشی

شناخت واحد مورد رسیدگی و محیط آن و برآورد خطرهای تحریف با اهمیت (جدید)

۵-۳۱

Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document

 

شواهد حسابرسی - اقلام خاص ( جایگزین پیوست بخش 50 )

۱-۵۰

Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document

Download Microsoft Powerpoint Tutorial

تاییدخواهی برون سازمانی

۵-۵۰

Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document

Download Microsoft Powerpoint Tutorial

مقدمه

۱۰

Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document

 

کنترل کیفیت در موسسات ارائه کننده خدمات حسابرسی، سایر خدمات اطمینان بخشی و خدمات مرتبط

۱۱

Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document

 

هدف و اصول کلی حسابرسی صورتهای مالی (تجدید نظر شده 1386)

۲۰

Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document

Download Microsoft Powerpoint Tutorial

قرارداد حسابرسی

۲۱

Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document

Download Microsoft Powerpoint Tutorial

کنترل کیفیت حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی (تجدیدنظر شده 1386)

۲۲

Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document

Download Microsoft Powerpoint Tutorial

مستندسازی ( تجدیدنظر شده 1386)

۲۳

Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document

 Download Microsoft Powerpoint Tutorial

مسئولیت حسابرس درارتباط با تقلب واشتباه درحسابرسی صورتهای مالی (تجدید نظر شده 1384 )

۲۴

Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document

Download Microsoft Powerpoint Tutorial

ارزیابی رعایت قوانین و مقررات در حسابرسی صورتهای مالی

۲۵

Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document

Download Microsoft Powerpoint Tutorial

برنامه ریزی

۳۰

Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document

Download Microsoft Powerpoint Tutorial

شناخت فعالیت واحد مورد رسیدگی

۳۱

Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document

 

اهمیت در حسابرسی

۳۲

Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document

Download Microsoft Powerpoint Tutorial

روشهای حسابرسی در برخورد با خطرهای برآوردی (جدید)

۳۳

Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document

 

ارزیابی تحریفهای شناسایی شده در حسابرسی

۴۵

Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document

 

شواهد حسابرسی ( تجدید نظر شده 1384 )

۵۰

Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document

Download Microsoft Powerpoint Tutorial

حسابرسی نخستین - مانده های اول دوره

۵۱

Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document

Download Microsoft Powerpoint Tutorial

روشهای تحلیلی

۵۲

Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document

Download Microsoft Powerpoint Tutorial

نمونه گیری در حسابرسی و سایر روشهای انتخاب اقلام برای آزمون

۵۳

Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document

Download Microsoft Powerpoint Tutorial

حسابرسی براوردهای حسابداری

۵۴

Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document

Download Microsoft Powerpoint Tutorial

اشخاص وابسته

۵۵

Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document

Download Microsoft Powerpoint Tutorial

رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه

۵۶

Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document

Download Microsoft Powerpoint Tutorial

تداوم فعالیت

۵۷

Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document

Download Microsoft Powerpoint Tutorial

تاییدیه مدیران

۵۸

Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document

Download Microsoft Powerpoint Tutorial

استفاده از خدمات حسابرس دیگر

۶۰

Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document

Download Microsoft Powerpoint Tutorial

ارزیابی کار واحد حسابرسی داخلی

۶۱

Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document

Download Microsoft Powerpoint Tutorial

استفاده از نتایج کار کارشناس

۶۲

Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document

Download Microsoft Powerpoint Tutorial

گزارش حسابرس مستقل درباره صورتهای مالی(تجدید نظر شده 1384 )

۷۰

Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document

Download Microsoft Powerpoint Tutorial

اطلاعات مقایسه ای

۷۱

Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document

Download Microsoft Powerpoint Tutorial

اطلاعات مندرج در گزارشهای حاوی صورتهای مالی حسابرسی شده

۷۲

Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document

Download Microsoft Powerpoint Tutorial

گزارش حسابرس در حسابرسی موارد خاص

۸۰

Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document

Download Microsoft Powerpoint Tutorial

بررسی اجمالی صورتهای مالی

۹۱

Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document

Download Microsoft Powerpoint Tutorial

اجرای روشهای توافقی رسیدگی به اطلاعات مالی

۹۲

Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document

Download Microsoft Powerpoint Tutorial

تنظیم اطلاعات مالی

۹۳

Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document

Download Microsoft Powerpoint Tutorial

حسابرسی‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ کوچک‌

۱۰۵

Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document

 

ارتباطات‌ با مدیریت‌

۱۰۷

Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document

 

بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای توسط حسابرس مستقل واحد تجاری

۲۴۱

Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document

 

رسیدگی به اطلاعات مالی آتی

۳۴۰

Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document

Download Microsoft Powerpoint Tutorial